Kes­ki­poh­jan­maa-sää­tiö

Sää­tiön tehtävä

Sää­tiön tar­koi­tuk­se­na on kes­ki­poh­ja­lai­seen maa­kun­ta- ja perin­ne­kult­tuu­riin poh­jau­tu­van sana- ja muun tai­teen, tie­don­vä­li­tyk­sen, ympä­ris­tön­suo­je­lun sekä maa­kun­nal­li­seen ja yhteis­kun­nal­li­seen elä­mään koh­dis­tu­van tie­teen­har­joi­tuk­sen tukeminen.

Sää­tiö toteut­taa tar­koi­tus­taan jaka­mal­la apu­ra­ho­ja ja pal­kin­to­ja sekä avus­ta­mal­la tut­ki­mus­ten tulos­ten jul­kai­se­mis­ta ja tunnetuksitekemistä.

Varo­jen hank­ki­mi­sek­si sää­tiöl­lä on oikeus ottaa vas­taan lah­joi­tuk­sia ja tes­ta­ment­te­ja sekä kar­tut­taa omai­suut­taan muul­la­kin tavoin. Kes­ki­poh­jan­maa-sää­tiö on perus­tet­tu vuon­na 1986. Sää­tiön perus­pää­oman lah­joit­ti Kes­ki-Poh­jan­maan Kir­ja­pai­no Oy ja sen pää­tuo­te sano­ma­leh­ti Kes­ki­poh­jan­maa yhtiön täyt­täes­sä 70 vuot­ta, vuon­na 1987.

Sää­tiön hal­li­tuk­sen jäse­net ovat:
Jar­mo Nis­si, puheen­joh­ta­ja
Vesa Kau­nis­to, vara­pu­heen­joh­ta­ja
Sari Puu­tio
Han­na Jär­vi­luo­ma
Mat­ti Kal­lio­kos­ki
Kris­ter Höglund

Apu­ra­han hakuohjeet

TUKI­MUO­DOT

Kult­tuu­ri­työn apurahat

 • hakuai­ka on lokakuu
 • myön­ne­tään hake­mus­ten perus­teel­la sää­tiön sään­tö­mää­räi­sen tar­koi­tuk­sen toteuttamiseen
 • yksit­täi­sen apu­ra­han suu­ruus on noin 2 000 euroa, apu­ra­ho­ja myön­ne­tään vuo­sit­tain 5–7 kpl yhteis­sum­mal­taan noin 15 000 euroa
 • haki­ja­na voi­vat olla yksi­tyis­hen­ki­löt, työ­ryh­mät sekä eri­lai­set kult­tuu­ri­työ­tä teke­vät yhdistykset
 • myön­ne­tyis­tä apu­ra­hois­ta ilmoi­te­taan saa­jil­le vuo­sit­tain mar­ras­kuun aika­na apu­ra­ha­pää­tök­set jul­kis­te­taan Kes­ki­poh­jan­maa-leh­den vuo­si­päi­vä­nä 4.12. tai, vuo­si­päi­vän osues­sa vii­kon­lo­pul­le, seu­raa­val­la viikolla

Tai­tei­li­ja-apu­ra­ha (6 kk)

 • hakuai­ka on loka­kuu paril­li­si­na vuo­si­na (2018, 2020, 2022, jne.)
 • myön­ne­tään hake­mus­ten perus­teel­la tai­teel­li­seen työskentelyyn
 • yksit­täi­sen apu­ra­han suu­ruus on 10 000 euroa ja työs­ken­te­ly­ai­ka on 6 kk
 • apu­ra­ha sisäl­tää laki­sää­tei­set vakuu­tus­mak­sut (työ­elä­ke­va­kuu­tus­mak­su, sai­raan­hoi­to­mak­su, tapa­tur­ma- ja ryh­mä­hen­ki­va­kuu­tus­mak­su sekä verot­ta­jan jäl­ki­kä­teen peri­mät sai­raus­va­kuu­tus­lain mukai­set mak­sut). Apu­ra­han­saa­jan tulee olla yhtey­des­sä Maa­ta­lous­yrit­tä­jien elä­ke­lai­tok­seen eli Melaan vakuu­tus­tur­van jär­jes­tä­mi­sek­si ja mak­sa­mi­sek­si, kos­ka apu­ra­ha on myön­net­ty yli 4 kk:n työs­ken­te­lyyn. Mikä­li apu­ra­han­saa­ja esit­tää vakuu­tus­ha­ke­muk­ses­saan kulu­vä­hen­nyk­sen, työs­ken­te­lyn osuu­dek­si on kui­ten­kin ilmoi­tet­ta­va vähin­tään 1.500 euroa kuukaudessa
 • Kes­ki­poh­jan­maa-sää­tiö on vel­vol­li­nen ilmoit­ta­maan Melal­le myön­tä­mis­tään apu­ra­hois­ta ja anta­maan niis­tä tar­vit­taes­sa myös lisätietoa
 • haki­ja­na voi­vat olla leh­den levik­kia­lu­eel­la työs­ken­te­le­vät nuo­ret ammat­ti­tai­tei­li­jat kai­kil­ta tai­teen aloilta
 • myön­ne­tys­tä apu­ra­has­ta ilmoi­te­taan saa­jal­le mar­ras­kuun aikana
 • apu­ra­ha­pää­tök­set jul­kis­te­taan Kes­ki­poh­jan­maa-leh­den vuo­si­päi­vä­nä 4.12. tai, vuo­si­päi­vän osues­sa vii­kon­lo­pul­le, seu­raa­val­la viikolla
 • tai­tei­li­ja-apu­ra­han saa­jan tulee rapor­toi­da kuu­kau­den kulues­sa puo­li­vuo­tis­kau­den päät­ty­mi­sen jäl­keen Kes­ki­poh­jan­maa-sää­tiöl­le apu­ra­han käytöstä.

Tal­koo­työn tunnustus

 • ei hakuai­kaa, ei hakemuksia
 • myön­ne­tään hake­muk­set­ta vuo­sit­tain 2–4 tun­nus­tus­ta vapaa­eh­toi­seen yhtei­söl­li­seen työ­hön Kes­ki­poh­jan­maa-sää­tiön sään­tö­mää­räi­sen tar­koi­tuk­sen mukai­ses­ti pai­kal­li­ses­ti tai maa­kun­nal­li­ses­ti tär­keis­sä kohteissa
 • tal­koo­työn tun­nus­tus yksit­täi­sel­le hank­keel­le on 500‑1000 eur

Kes­ki­poh­jan­maa-pal­kin­to

 • ei hakuai­kaa, ei hakemuksia
 • myön­ne­tään hake­muk­set­ta parit­to­mi­na vuo­si­na eril­lis­ten sään­tö­jen perusteella
 • pal­kin­non suu­ruus on 4 000 euroa
 • apu­ra­ha­pää­tök­set jul­kis­te­taan Kes­ki­poh­jan­maa-leh­den vuo­si­päi­vä­nä 4.12. tai, vuo­si­päi­vän osues­sa vii­kon­lo­pul­le, seu­raa­val­la viikolla

Haku­lo­mak­keet

Sää­tiön apu­ra­ha­ha­ke­muk­seen on lii­tet­tä­vä ansio­luet­te­lo tai vas­taa­va sel­vi­tys, työ­suun­ni­tel­ma kus­tan­nusar­vioi­neen sekä mah­dol­li­set hake­mus­ta puol­ta­vat lausunnot.

Hyvä hake­mus on asian­mu­kai­ses­ti täy­tet­ty, sii­nä on sel­keä työ­suun­ni­tel­ma sekä läpi­nä­ky­vä ja uskot­ta­va kus­tan­nusar­vio. Yksi­tyi­se­nä sää­tiö­nä Kes­ki­poh­jan­maa-sää­tiö ei perus­te­le apurahapäätöksiään.

Lisä­tie­to­ja hake­muk­siin liit­tyen
Tei­ja Pel­to-Arvo
teija.pelto-arvo@hillagroup.fi
Puh. 020 750 4586

Sää­tiön asia­mie­he­nä toi­mii toi­mi­tus­joh­ta­ja
Mik­ko Luo­ma
mikko.luoma@hillagroup.fi
Puh. 020 750 4545

KES­KI­POH­JAN­MAA-SÄÄ­TIÖ

PL 45, 67101 Kok­ko­la, 020 750 4400